FlanQ Accountants en belastingadviseurs
FlanQ Accountants en belastingadviseurs
Contact

Agro

Nieuw GLB: mogelijk uitstel twee voorwaarden

25 augustus 2022|Categorieën: Agro|

Op verzoek van de EU-lidstaten stelt de Europese Commissie een tijdelijke afwijking (derogatie) voor van de regels inzake de vruchtwisseling (GLMC 7) en niet productief areaal en landschapselementen (GLMC 8) in het nieuwe Gemeenschappelijk

Stand van zaken nieuw GLB

7 juli 2022|Categorieën: Agro|

De minister van LNV schrijft in een kamerbrief dat de definitieve indiening van het aangepaste Nationaal Strategisch Plan (NSP), de Nederlandse invulling van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB), mogelijk pas in september haalbaar

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2022

16 juni 2022|Categorieën: Agro, Archief|

Jaarlijks worden de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld. Onlangs zijn de pachtprijzen gepubliceerd, welke op 1 juli 2022 van kracht worden. Los bouw- en

Extra betaling jonge landbouwers terecht afgewezen

24 februari 2022|Categorieën: Agro, Archief|

Een landbouwer exploiteerde tot 2020 zijn landbouwbedrijf als eenmanszaak. In de jaren 2015 tot 2019 ontving hij jaarlijks de extra hectarebetaling voor jonge landbouwers, welke betaling maximaal vijf jaar wordt verstrekt aan een jonge landbouwer.

Equivalente maatregel akkerbouw

24 februari 2022|Categorieën: Agro, Archief|

Bedrijven met akkerbouw kunnen zich tot en met 1 juni bij RVO.nl aanmelden voor het toepassen van de equivalente maatregel ‘hogere opbrengsten’. Dit houdt in dat extra stikstofbemesting wordt toegestaan bij de teelt van suikerbieten, zaaiuien,

Aanmelden stikstofdifferentiatie

3 februari 2022|Categorieën: Agro, Archief|

Agrarische ondernemers, die de afgelopen drie jaar bovengemiddelde opbrengsten hadden met suikerbieten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken. De genoemde gewassen moeten zelf of via een

Openstelling fosfaatbank in 2022

3 februari 2022|Categorieën: Agro, Archief|

De minister van LNV streeft er naar om de fosfaatbank dit jaar open te stellen, zodat grondgebonden (jonge) landbouwers die een ontheffing ontvangen, daarvan per 1 januari 2023 gebruik kunnen maken. De minister wil de fosfaatbank niet extra

Aan- of verkoop VVO’s regelen voor 1 januari

9 december 2021|Categorieën: Agro, Archief|

Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten, afhankelijk van de regio en behoudens enkele vrijstellingen, een deel van dit overschot laten verwerken. Daarbij bestaat ook de mogelijkheid om de mestverwerkingsplicht over te dragen aan of over te nemen

Gehalten dikke fractie na mestscheiding niet aannemelijk

9 december 2021|Categorieën: Agro, Archief|

Na een NVWA-controle legde RVO.nl mestboetes met een totaalbedrag van bijna € 44.000 op aan een melkveehouder. De boetes hadden betrekking op overschrijding van gebruiksnormen, het niet voldoen aan de eigen mestverwerkingsplicht en de

Landbouwnormen 2019 gepubliceerd

16 januari 2020|Categorieën: Agro, Archief|

Het Platform Landbouw heeft de ‘Landelijke Landbouwnormen 2019’ gepubliceerd. Deze publicatie bevat de normbedragen voor 2019 voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven.

Subsidieregeling sanering varkenshouderij

17 oktober 2019|Categorieën: Agro, Archief|

De eerder dit jaar aangekondigde en in concept gepubliceerde Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv) is definitief vastgesteld. De regeling is op 11 oktober in de Staatscourant geplaatst. De Srv biedt varkenshouders die willen stoppen een

Bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

17 januari 2019|Categorieën: Agro, Archief|Tags: |

In het regeerakkoord heeft het kabinet de komst van een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren aangekondigd. Dat fonds dient om de overname van het gezinsbedrijf en investeringen in innovatie te financieren. De minister van Landbouw heeft in een

Ga naar de bovenkant