Niet gebonden aan beschikking fiscale eenheid

24 februari 2022|Categorieën: Archief, Omzetbelasting|

Ondernemers voor de omzetbelasting, die in financieel, organisatorisch en economisch opzicht onderling zijn verweven vormen een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Voor de beoordeling van de mate van verwevenheid moeten de banden van financiËle,

Subsidieregeling STAP-budget

24 februari 2022|Categorieën: Archief, Subsidies|

Met ingang van 1 maart 2022 is de subsidieregeling STAP-budget van kracht. De subsidieregeling vervangt de inmiddels vervallen aftrek voor scholing in de inkomstenbelasting. Op grond van deze regeling kan iedereen met een band met de Nederlandse

Plannen staatssecretaris van Financiën

24 februari 2022|Categorieën: Archief, Belastingplan|

De staatssecretaris van FinanciËn heeft in een brief aan de Tweede Kamer zijn plannen voor deze kabinetsperiode geschetst. De brief bevat ook een planning van fiscale wetsvoorstellen. Daaraan ontlenen wij het volgende. In het Belastingplan 2023

Geen wettelijke verplichting gebruik eHerkenning

24 februari 2022|Categorieën: Archief, Loonbelasting|

Rechtspersonen, die zonder de hulp van een intermediair of zonder gebruik van commerciËle software aangifte vennootschapsbelasting of loonheffing willen doen, hebben daartoe sinds 1 januari 2020 eHerkenning nodig. Tot die tijd kon met behulp van een

Extra betaling jonge landbouwers terecht afgewezen

24 februari 2022|Categorieën: Agro, Archief|

Een landbouwer exploiteerde tot 2020 zijn landbouwbedrijf als eenmanszaak. In de jaren 2015 tot 2019 ontving hij jaarlijks de extra hectarebetaling voor jonge landbouwers, welke betaling maximaal vijf jaar wordt verstrekt aan een jonge landbouwer.

Equivalente maatregel akkerbouw

24 februari 2022|Categorieën: Agro, Archief|

Bedrijven met akkerbouw kunnen zich tot en met 1 juni bij RVO.nl aanmelden voor het toepassen van de equivalente maatregel ‘hogere opbrengsten’. Dit houdt in dat extra stikstofbemesting wordt toegestaan bij de teelt van suikerbieten, zaaiuien,

Wanneer ontstaat door verbouwing een nieuw pand?

24 februari 2022|Categorieën: Archief, Omzetbelasting|

De levering van een nieuw gebouwde onroerende zaak is belast met omzetbelasting. De levering van bestaande onroerende zaken is in beginsel vrijgesteld van omzetbelasting en belast met overdrachtsbelasting. Een bestaande onroerende zaak kan door

Regeling NOW-6 gepubliceerd

17 februari 2022|Categorieën: Archief, Corona update|

De minister van SZW heeft de regeling NOW-6 gepubliceerd. Deze regeling biedt werkgevers ondersteuning in de loonkosten van het eerste kwartaal van 2022 wanneer zij worden geconfronteerd met een omzetverlies van 20% of meer. De maximale subsidie

Middelingsberekening

17 februari 2022|Categorieën: Archief, Inkomstenbelasting|

Wie wisselende inkomsten in box 1 heeft, kan door het indienen van een middelingsverzoek een teruggaaf van inkomstenbelasting krijgen. De inkomens in box 1 over drie aaneensluitende kalenderjaren worden dan gemiddeld, waarna de belasting per jaar

Rechtbank past arrest Hoge Raad over box 3 toe

17 februari 2022|Categorieën: Archief, Inkomstenbelasting|

Onlangs heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het sinds 2017 geldende forfaitaire stelsel van belastingheffing in box 3 in strijd is met het recht op het ongestoord genot van eigendom en met het discriminatieverbod. Onder verwijzing naar dit arrest heeft

Massaal bezwaar box 3 gegrond verklaard

10 februari 2022|Categorieën: Archief, Inkomstenbelasting|

Nadat de Hoge Raad op 24 december 2021 de belastingheffing in box 3 op stelselniveau in strijd met het recht op het ongestoord genot van bezit heeft verklaard, heeft de Belastingdienst nu uitspraak gedaan in de massaalbezwaarprocedures. De onder deze

Kamervragen belastingheffing in box 3

3 februari 2022|Categorieën: Archief, Inkomstenbelasting|

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen beantwoord over de belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021. Volgens de staatssecretaris zijn

Steunpakket culturele sector

3 februari 2022|Categorieën: Archief, Corona update|

In aanvulling op het door het vorige kabinet beschikbaar gestelde steunpakket voor de culturele sector van € 195,1 miljoen is € 56,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de periode van 1 februari tot en met 8 maart 2022. Het bedrag van de

Toch TVL voor zwangere ondernemers

3 februari 2022|Categorieën: Archief, Corona update|

Ondernemers, die in beide referentiekwartalen voor de TVL over het vierde kwartaal van 2021 met zwangerschaps- en/of bevallingsverlof waren, kunnen deze TVL toch aanvragen. De referentiekwartalen zijn het vierde kwartaal van 2019 en het eerste

Aanmelden stikstofdifferentiatie

3 februari 2022|Categorieën: Agro, Archief|

Agrarische ondernemers, die de afgelopen drie jaar bovengemiddelde opbrengsten hadden met suikerbieten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken. De genoemde gewassen moeten zelf of via een

Openstelling fosfaatbank in 2022

3 februari 2022|Categorieën: Agro, Archief|

De minister van LNV streeft er naar om de fosfaatbank dit jaar open te stellen, zodat grondgebonden (jonge) landbouwers die een ontheffing ontvangen, daarvan per 1 januari 2023 gebruik kunnen maken. De minister wil de fosfaatbank niet extra

Aanvraagperiode TVL vierde kwartaal verlengd

27 januari 2022|Categorieën: Archief, Corona update|

Op 18 december 2021 is de TVL voor het vierde kwartaal van 2021 opengesteld. In verband met de daarna in werking getreden aanvullende maatregelen ter bestrijding van COVID-19 is de omzetverliesdrempel voor het vierde kwartaal verlaagd van 30 naar

Tweemaal boete voor zelfde verzuim niet toegestaan

27 januari 2022|Categorieën: Archief, Formeel recht|

Voor het opleggen van bestuurlijke boetes geldt dat het bestuursorgaan geen boete oplegt als aan de overtreder wegens dezelfde overtreding reeds eerder een bestuurlijke boete is opgelegd. Als een boete voor een overtreding is vernietigd, kan daarna

Ga naar de bovenkant