FlanQ Accountants en belastingadviseurs
FlanQ Accountants en belastingadviseurs
Contact

Archief

Wet betaald ouderschapsverlof

30 juni 2022|Categorieën: Archief, Sociale verzekeringen|

Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Deze wet wijzigt de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enkele andere wetten om te voldoen aan een Europese richtlijn. Ouders hebben recht op 26 weken ouderschapsverlof

Bezwaarschrift in vreemde taal

30 juni 2022|Categorieën: Archief, Formeel recht|

De Algemene wet bestuursrecht schrijft voor dat de indiener van een bezwaar- of beroepschrift dat in een vreemde taal is gesteld, moet zorgen voor een Nederlandse vertaling als dat voor een goede behandeling van het bezwaar of beroep noodzakelijk is.

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2022

30 juni 2022|Categorieën: Archief, Toeslagen|

De minister van SZW heeft de per 1 juli 2022 geldende bedragen voor de kinderbijslag gepubliceerd. Het basisbedrag van de kinderbijslag wordt twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van het algemene prijsniveau. Dit gebeurt per 1 januari en

Subsidieregeling SLIM gewijzigd per 1 juni 2022

30 juni 2022|Categorieën: Archief, Subsidies|

De subsidieregeling SLIM (stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector) is op 1 januari 2020 in werking getreden. Ondernemers en samenwerkingsverbanden

Uurprijzen kinderopvangtoeslag 2023

23 juni 2022|Categorieën: Archief, Toeslagen|

De minister van SZW en de staatssecretaris van FinanciËn hebben een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag aan de Tweede Kamer voorgelegd. De wijzigingen bestaan uit de indexatie van de toetsingsinkomens en de maximum

Invoering uniform wettelijk minimumuurloon

23 juni 2022|Categorieën: Arbeidsrecht, Archief|

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wijzigt. De wijziging betreft de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon. De huidige wet kent geen wettelijk minimumuurloon, maar gaat uit

Extra verhoging minimumloon per 2023

23 juni 2022|Categorieën: Arbeidsrecht, Archief|

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het minimumloon in 2024 en 2025 met in totaal 7,5% stijgt, los van de halfjaarlijkse indexatie. Deze indexatie is het gevolg van de ontwikkeling van het gemiddelde contractloon. Mede in verband met de huidige

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2022

16 juni 2022|Categorieën: Agro, Archief|

Jaarlijks worden de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld. Onlangs zijn de pachtprijzen gepubliceerd, welke op 1 juli 2022 van kracht worden. Los bouw- en

Initiatiefwetsvoorstel aanpak box 2

16 juni 2022|Categorieën: Archief, Inkomstenbelasting|

Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel ingediend. Het voorstel heeft als doel de ongelijkheid in de belastingheffing tussen kapitaal en arbeid te verminderen. Dat wordt bewerkstelligd door het laten vervallen van enkele fiscale regelingen

Aanvragen TVL startende ondernemers

16 juni 2022|Categorieën: Archief, Corona update|

Sinds 7 juni 2022 kunnen startende ondernemers de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022. De regeling is bestemd voor ondernemers in het mkb, die hun onderneming tussen 30 juni

Moties inzake rechtsherstel box 3

16 juni 2022|Categorieën: Archief, Inkomstenbelasting|

De Tweede Kamer heeft enkele moties aangenomen over het rechtsherstel in box 3. De eerste motie betreft de vraag naar een onderzoek naar de gevolgen van de wetswijziging waardoor sinds 1 januari 2016 een rechterlijke uitspraak binnen een

Bandbreedtes uurloon jeugd-LIV 2022

16 juni 2022|Categorieën: Archief, Loonbelasting|

De minister van SZW heeft de bandbreedtes van het uurloon voor de toepassing van het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) voor 2022 vastgesteld. Leeftijd bereikt op 31-12-2021 ondergrens bovengrens 20 jaar €

In Nederland verdiend arbeidsinkomen

9 juni 2022|Categorieën: Archief, Internationaal|

Hof Den Bosch heeft onlangs uitspraak gedaan over de toepassing van het verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing met het Verenigd Koninkrijk. De procedure betrof een inwoonster van het Verenigd Koninkrijk, die in 2017 inkomen uit Nederland

Re-integratie tweede spoor en einde dienstverband

9 juni 2022|Categorieën: Arbeidsrecht, Archief|

Op een werkgever en een arbeidsongeschikte werknemer rust de wettelijke plicht om de re-integratie van de werknemer in het arbeidsproces te bevorderen. Wanneer de werknemer blijvend arbeidsongeschikt is voor zijn eigen werk, ligt het op de weg van de

Medewerkers in beeld: Lindy Balder

6 juni 2022|Categorieën: Archief, Kantoornieuws|

Kent u alle medewerkers van FlanQ? Wij stellen ze aan u voor. De komende periode zullen de medewerkers (opnieuw) meer over zichzelf vertellen. Wie is het gezicht achter de stem of email. Lindy Balder: Wie ben ik? Mijn naam is Lindy Balder, ik ben

Nultarief btw voor groenten en fruit?

2 juni 2022|Categorieën: Archief, Omzetbelasting|

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over het zo snel mogelijk onder het nultarief van de btw brengen van groente en fruit. In het coalitieakkoord is afgesproken om te bezien of het nultarief mogelijk is voor groente en fruit. Het invoeren van het

Terugbetaling teveel opgenomen verlof

2 juni 2022|Categorieën: Arbeidsrecht, Archief|

Na de beËindiging van het dienstverband van een werknemer stuurde de werkgever hem een eindafrekening. Die resulteerde in een terug te betalen bedrag van € 385 omdat de werknemer 25 verlofuren te veel had opgenomen. De werknemer gaf geen gehoor

Ga naar de bovenkant