Plannen staatssecretaris van Financiën

24 februari 2022|Categorieën: Archief, Belastingplan|

De staatssecretaris van FinanciËn heeft in een brief aan de Tweede Kamer zijn plannen voor deze kabinetsperiode geschetst. De brief bevat ook een planning van fiscale wetsvoorstellen. Daaraan ontlenen wij het volgende. In het Belastingplan 2023

Wetsvoorstellen Belastingplan 2022 c.s. aangenomen

23 december 2021|Categorieën: Archief, Belastingplan|

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen Belastingplan 2022, Overige fiscale maatregelen 2022, implementatie belastingplichtmaatregel, tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel, verlaging verhuurderheffing en intrekking van de

Tweede Kamer heeft Belastingplan 2022 aangenomen

18 november 2021|Categorieën: Archief, Belastingplan|

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Belastingplan 2022 aangenomen. Van alle 23 door de Kamer ingediende amendementen op het wetsvoorstel is slechts een amendement over het per 1 januari 2023 afschaffen van de teruggaafmogelijkheid van

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2022 bekend

18 november 2021|Categorieën: Archief, Belastingplan|

Bekendmaking percentage eigenwoningforfait De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de hoogte van het eigenwoningforfait in 2022. Het forfait wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de ontwikkeling van het

Verlaging tarieven energiebelasting 2022

28 oktober 2021|Categorieën: Archief, Belastingplan|

De rekening van de energiebedrijven wordt voor een groot deel bepaald door de heffing van energiebelasting. Deze heffing wordt enigszins gematigd door een vaste belastingvermindering. Zoals eerder aangekondigd past het kabinet in verband met de sterk

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2022

21 oktober 2021|Categorieën: Archief, Belastingplan|

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een tweede nota van wijziging inzake het Belastingplan 2022 ingediend bij de Tweede Kamer. De nota van wijziging bevat de fiscale uitwerking van twee door de Kamer aangenomen moties en enkele technische

Aanpassen verwerking negatieve btw-melding

23 september 2021|Categorieën: Archief, Belastingplan|

De Wet op de omzetbelasting bevat drie bijzondere regelingen waarbij ondernemers de btw die zij verschuldigd worden in verschillende lidstaten van de EU kunnen aangeven en voldoen in één lidstaat. Het gaat om de niet-Unieregeling, de

Aanpassingen bpm

23 september 2021|Categorieën: Archief, Belastingplan|

De CO2-uitstoot van een personenauto vormt de grondslag van de bpm. Voor conventionele auto’s en voor plug-in hybrides gelden aparte tarieven. Voor emissievrije auto’s geldt een bpm-vrijstelling tot en met 2024. Wanneer de gemiddelde

Verlaging tarief verhuurderheffing

23 september 2021|Categorieën: Archief, Belastingplan|

Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer heeft het kabinet besloten dat in de sociale sector in 2021 geen huurverhoging mag worden toegepast. Woningcorporaties en grotere particuliere verhuurders worden daarvoor enigermate gecompenseerd door

Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting

23 september 2021|Categorieën: Archief, Belastingplan|

De tarieven en heffingskortingen in de inkomstenbelasting veranderen marginaal, met uitzondering van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). De IACK daalt in 2022 van maximaal € 2.815 naar € 2.534 ter financiering van het betaalde

Bijtelling emissievrije auto

23 september 2021|Categorieën: Archief, Belastingplan|

De verlaagde bijtelling voor emissievrije personenauto’s blijft bestaan. De verlaagde bijtelling bedraagt in 2021 12%. In 2022 bedraagt de verlaagde bijtelling 16%. Het deel van de catalogusprijs waarover de verlaging wordt toegepast voor

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

23 september 2021|Categorieën: Archief, Belastingplan|

Er komt een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling voor de vergoeding van thuiswerkkosten van € 2 per thuiswerkdag. Het betreft de kosten van extra water- en elektriciteitsverbruik, verwarming, koffie, thee en toiletpapier. Voor de

Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

23 september 2021|Categorieën: Archief, Belastingplan|

Volgens de huidige wetgeving worden aandelenoptierechten in de loonsfeer belast op het moment waarop zij worden uitgeoefend, dus op het moment waarop de optierechten worden omgezet in aandelen. Voorgesteld wordt om de belastingheffing in beginsel te

Systematiek S&O-afdrachtvermindering

23 september 2021|Categorieën: Archief, Belastingplan|

Het kabinet stelt voor om de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) op een tweetal punten aan te passen. Ten eerste wordt de aanvraag-, mededeling- en verrekensystematiek vereenvoudigd. In dat kader wordt voorgesteld om vanaf

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

23 september 2021|Categorieën: Archief, Belastingplan|

De MIA is een subsidieregeling voor de investering in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Per 1 januari 2022 gaan de subsidiepercentages van de MIA omhoog. Deze gaan van 13,5, 27 en 36 naar respectievelijk 27, 36 en 45.

Nota naar aanleiding verslag wijziging box 3

29 oktober 2020|Categorieën: Archief, Belastingplan|

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het wetsvoorstel wijziging box 3 naar de Tweede Kamer gestuurd. In de nota wordt een overzicht gegeven van de spaar- en beleggingsrendementen voor 2020 en

Nota naar aanleiding van het verslag BIK

22 oktober 2020|Categorieën: Archief, Belastingplan|

Via een nota van wijziging is de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) aan het Belastingplan 2021 toegevoegd. In een aanvullende nota naar aanleiding van het verslag beantwoordt de staatssecretaris van FinanciËn vragen over de voorgestelde

Ga naar de bovenkant