FlanQ Accountants en belastingadviseurs
FlanQ Accountants en belastingadviseurs
Contact

Loonbelasting

Bandbreedtes uurloon jeugd-LIV 2022

16 juni 2022|Categorieën: Archief, Loonbelasting|

De minister van SZW heeft de bandbreedtes van het uurloon voor de toepassing van het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) voor 2022 vastgesteld. Leeftijd bereikt op 31-12-2021 ondergrens bovengrens 20 jaar €

Geen wettelijke verplichting gebruik eHerkenning

24 februari 2022|Categorieën: Archief, Loonbelasting|

Rechtspersonen, die zonder de hulp van een intermediair of zonder gebruik van commerciËle software aangifte vennootschapsbelasting of loonheffing willen doen, hebben daartoe sinds 1 januari 2020 eHerkenning nodig. Tot die tijd kon met behulp van een

Beleid omzetting S&O-verklaringen

20 januari 2022|Categorieën: Archief, Loonbelasting|

In de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) is de aanvraag-, mededeling- en verrekensystematiek per 1 januari 2022 vereenvoudigd. Als gevolg daarvan zijn ook de Beleidsregels omzetten S&O-verklaringen

Verzoek toepassing 30%-regeling afgewezen

13 januari 2022|Categorieën: Archief, Loonbelasting|

De 30%-regeling is een bijzondere regeling in de loonbelasting voor uit het buitenland aangeworven werknemers met een bijzondere deskundigheid. Ter onderbouwing van die bijzondere deskundigheid geldt een salarisnorm, waaraan de werknemer moet

BIK vervalt met terugwerkende kracht

3 juni 2021|Categorieën: Archief, Loonbelasting|

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken. De BIK is daarmee per saldo niet ingevoerd. De aanleiding is dat de Europese Commissie de regeling mogelijk ziet als een vorm van

Wijziging uitruil overwerkbeloning

15 april 2021|Categorieën: Archief, Loonbelasting|

Een uitzendbureau, dat actief was in de vleessector, hanteerde de cao voor de vleessector voor het personeel. Op grond van deze cao geldt een cafetariaregeling, waarbinnen overwerkbeloningen kunnen worden geruild tegen vrije vergoedingen of

Gebruikelijk loon lager dan minimumloon

25 maart 2021|Categorieën: Archief, Loonbelasting|

De Wet op de loonbelasting bepaalt dat een aanmerkelijkbelanghouder voor zijn werkzaamheden een gebruikelijk loon geniet. Het gebruikelijk loon bedroeg in de jaren 2018 en 2019 in beginsel € 45.000 per jaar, tenzij aannemelijk is dat in het

Drempelvrijstelling RVU

11 februari 2021|Categorieën: Archief, Loonbelasting|

Als uitvloeisel van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen is met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 in de Wet op de loonbelasting een drempelvrijstelling voor regelingen voor vervroegde uittreding (RVU) opgenomen. De vrijstelling

Motie wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

21 januari 2021|Categorieën: Loonbelasting|

De Eerste Kamer heeft op 19 januari 2021 een motie over het keuzerecht voor een bedrag ineens aangenomen. Het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen is een week eerder door de Eerste Kamer aangenomen. In de motie wordt de regering gevraagd

Pilot webmodule DBA gestart

14 januari 2021|Categorieën: Loonbelasting|

De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is op 11 januari 2021 van start gegaan. Door het invullen van een vragenlijst wordt duidelijk of voor bepaalde werkzaamheden een zelfstandige kan worden ingehuurd of dat deze in een

Wijzigingen loonbelasting 2021

7 januari 2021|Categorieën: Loonbelasting|

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2021 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik auto Werknemers met een auto van de zaak, die zij ook privé mogen gebruiken, worden geconfronteerd met een bijtelling bij hun salaris. De bijtelling is

Looncriteria 2021 kennismigranten

10 december 2020|Categorieën: Archief, Loonbelasting|

Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning in Nederland moeten kennis- en arbeidsmigranten voldoen aan een leeftijdsafhankelijk looncriterium. De looncriteria worden jaarlijks herzien aan de hand van het indexcijfer van de cao-lonen. Per

Goedkeurend besluit 30%-regeling

19 november 2020|Categorieën: Archief, Loonbelasting|

Vooruitlopend op de Eindejaarsregeling 2020 heeft de staatssecretaris een besluit met een goedkeuring voor de uitvoering van de 30%-regeling gepubliceerd. De goedkeuring heeft betrekking op een ongewenst gevolg van de invoering van het aanvullend

WBSO in 2021

1 oktober 2020|Categorieën: Loonbelasting|

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de tarieven voor de WBSO voor 2021 bekend gemaakt. WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Het kabinet heeft besloten om extra budget beschikbaar te stellen voor de WBSO

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

24 september 2020|Categorieën: Archief, Loonbelasting|

In het kader van de uitwerking van de afspraken die zijn gemaakt in het pensioenakkoord heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel omvat drie maatregelen. De eerste

Tegemoetkoming kosten eHerkenning

18 juni 2020|Categorieën: Archief, Loonbelasting|

Diverse fracties in de Tweede Kamer hebben aangegeven dat het inlogmiddel waarmee bedrijven belastingaangifte doen kosteloos moet worden. De staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën hebben onderzocht

Uitstel verplicht gebruik eHerkenning

6 februari 2020|Categorieën: Archief, Loonbelasting|

In verband met de ophef over het verplichte gebruik van eHerkenning geeft de Belastingdienst ondernemers die zelf aangifte loonheffing doen uitstel tot 1 juli 2020. Dit in verband met het nieuwe inlogmiddel eHerkenning. Het uitstel betreft zowel het

Ga naar de bovenkant