FlanQ Accountants en belastingadviseurs
FlanQ Accountants en belastingadviseurs
Contact

Ondernemingswinst

Evaluatie fiscale maatregelen zeevaart

8 september 2022|Categorieën: Ondernemingswinst|

Nederland kent drie fiscale regelingen die betrekking hebben op de zeevaart. Het gaat om de tonnageregeling, de afdrachtvermindering zeevaart en de willekeurige afschrijving op zeeschepen. Deze drie regelingen zijn onlangs geËvalueerd. De evaluatie

Goodwill te snel afgeschreven

12 mei 2022|Categorieën: Archief, Ondernemingswinst|

Goodwill is een bedrijfsmiddel dat wordt afgeschreven in ten minste tien jaar. Dat betekent dat de jaarlijkse afschrijving op goodwill door een ondernemer maximaal 10% van de aanschaffingskosten bedraagt. Omstandigheden, die bekend zijn ten tijde van

Auto als verplicht privévermogen

21 januari 2021|Categorieën: Ondernemingswinst|

Ondernemers hebben in beginsel de keuze om zaken die zij voor hun onderneming gebruiken tot het ondernemingsvermogen of tot het privévermogen te rekenen. De keuzevrijheid van de ondernemer wordt beperkt door de grenzen van de redelijkheid. Van

Milieulijst 2021 vastgesteld.

24 december 2020|Categorieën: Archief, Ondernemingswinst|

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Milieulijst 2021 vastgesteld. Deze lijst bevat de bedrijfsmiddelen die bij investering in 2021 kwalificeren voor de willekeurige afschrijving op milieu-investeringen (Vamil) en de

Energielijst 2021 vastgesteld

24 december 2020|Categorieën: Archief, Ondernemingswinst|

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de Energielijst 2021 vastgesteld. In deze lijst zijn de bedrijfsmiddelen opgenomen die kwalificeren voor de energie-investeringsaftrek (EIA).

Waardering grond op openingsbalans

16 april 2020|Categorieën: Archief, Ondernemingswinst|

Bij het einde van een onderneming moet de ondernemer afrekenen met de Belastingdienst over de in de onderneming aanwezige meerwaarde. Voor zover het bezittingen van de onderneming betreft bestaat de meerwaarde uit het verschil tussen de

Investeringsaftrek 2020

3 januari 2020|Categorieën: Archief, Ondernemingswinst|

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van investeringsaftrek: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA); energie-investeringsaftrek (EIA)

Aftrekposten voor ondernemers in 2020

3 januari 2020|Categorieën: Archief, Ondernemingswinst|

Oudedagsreserve De toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2020 9,44% van de winst, maar maximaal € 9.218. De toevoeging wordt verminderd met ten laste van de winst gekomen pensioenpremies. Ondernemersaftrek Een

Vergoeding voor lagere bedrijfswaarde

20 maart 2019|Categorieën: Archief, Ondernemingswinst|

Tot het ondernemingsvermogen behorende zaken kunnen op grond van goed koopmansgebruik bij een blijvende waardedaling worden afgewaardeerd van de boekwaarde naar de lagere bedrijfswaarde. Als de waardedaling wordt gecompenseerd is er geen aanleiding

Verdeling koopsom onderneming

20 februari 2019|Categorieën: Archief, Ondernemingswinst|

Bij de verkoop van een onderneming of van ondernemingsvermogen wordt de onderverdeling, die in de koopovereenkomst van de totale koopsom wordt gemaakt van de verschillende delen van het gekochte, als regel gevolgd tenzij aannemelijk is dat de

Landelijke Landbouwnormen 2018

31 januari 2019|Categorieën: Archief, Ondernemingswinst|Tags: |

De Belastingdienst heeft de Landelijke Landbouwnormen 2018 vastgesteld. Dit document bevat normbedragen voor 2018 voor diverse kostenposten, bedrijfsmiddelen en voorraden van agrarische bedrijven. Deze normen gelden alleen voor agrarische

Niet twee keer afschrijven op goodwill

24 januari 2019|Categorieën: Archief, Ondernemingswinst|Tags: |

Goodwill, die een ondernemer heeft gekocht, wordt geactiveerd op de balans van de onderneming en vervolgens afgeschreven ten laste van de winst. Is de goodwill afgeschreven, dan kan deze niet nogmaals geactiveerd worden om voor de tweede keer daarop

Ga naar de bovenkant