Geen verplichting toezending stukken in bezwaarfase

31 maart 2022|Categorieën: Formeel recht|

De indiener van een bezwaarschrift wordt op zijn verzoek gehoord over zijn bezwaar. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht legt het bestuursorgaan het bezwaarschrift en alle op de zaak betrekking hebbende stukken voorafgaand aan het horen

Strafvervolging dga voor belastingverzuim bv

31 maart 2022|Categorieën: Formeel recht|

Volgens de Hoge Raad is strafrechtelijke vervolging van de bestuurder van een rechtspersoon voor een belastingverzuim mogelijk, ook al is voor dat verzuim eerder een boete opgelegd aan de rechtspersoon. Wegens het niet doen van aangiften

Tweemaal boete voor zelfde verzuim niet toegestaan

27 januari 2022|Categorieën: Archief, Formeel recht|

Voor het opleggen van bestuurlijke boetes geldt dat het bestuursorgaan geen boete oplegt als aan de overtreder wegens dezelfde overtreding reeds eerder een bestuurlijke boete is opgelegd. Als een boete voor een overtreding is vernietigd, kan daarna

Mededeling verrekening door Belastingdienst

22 juli 2021|Categorieën: Formeel recht|

De Invorderingswet geeft de ontvanger van de Belastingdienst de bevoegdheid om aan een belastingschuldige uit te betalen en van hem te innen bedragen aan belastingen en heffingen te verrekenen. De ontvanger doet mededeling van verrekening aan de

Wie kan opzettelijk een onjuiste aangifte doen?

18 maart 2021|Categorieën: Archief, Formeel recht|

De Algemene wet inzake rijksbelastingen bevat een aantal strafbepalingen. Een daarvan betreft het opzettelijk doen van een onjuiste of onvolledige belastingaangifte. Als dat tot gevolg heeft dat te weinig belasting wordt geheven, staat daarop een

Rechtbank draait berekening belastingrente terug

11 maart 2021|Categorieën: Archief, Formeel recht|

Belastingrente wordt berekend bij het opleggen van een aanslag inkomstenbelasting over de periode die aanvangt zes maanden na afloop van het belastingjaar tot de dag waarop de aanslag invorderbaar is. Er wordt geen belastingrente berekend als de

Prejudiciële vragen over weigeren gemachtigde

4 februari 2021|Categorieën: Archief, Formeel recht|

De Rechtbank Gelderland heeft prejudiciËle vragen gesteld over het weigeren van een gemachtigde tegen wie ernstige bezwaren bestaan. De rechtbank wil weten of het mogelijk is iemand voor een bepaalde tijd als gemachtigde te weigeren, bijvoorbeeld

Belastingrente gaat niet alsnog omlaag per 1 oktober 2020

12 november 2020|Categorieën: Formeel recht|

Invorderingsrente wordt in rekening gebracht als de betaaltermijn van een belastingaanslag is verstreken. Belastingrente is bedoeld als prikkel om tijdig aangifte te doen of tijdig te verzoeken om een voorlopige aanslag.In antwoord op Kamervragen

Kamervragen verplicht gebruik eHerkenning

12 december 2019|Categorieën: Archief, Formeel recht|

Ondernemers loggen tot nu toe in op de website van de Belastingdienst met behulp van gebruikersnaam en wachtwoord. Daar komt verandering in. Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden moeten met ingang van 2020 gebruik gaan maken van eHerkenning om in

Aanslag tijdig vastgesteld

31 oktober 2019|Categorieën: Archief, Formeel recht|

Een belastingaanslag is tijdig vastgesteld als deze binnen de voor het vaststellen van de aanslag geldende termijn is bekendgemaakt en de dagtekening van het aanslagbiljet is gelegen voor het einde van deze termijn. In verband met verleend uitstel

Te late inkeer

10 januari 2019|Categorieën: Archief, Formeel recht|Tags: |

Vrijwillige inkeer is een strafverminderende omstandigheid. Er is sprake van een vrijwillige inkeer wanneer een belastingplichtige voordat hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de Belastingdienst met de onjuistheid of onvolledigheid van zijn

Ontbrekende verliesherzieningsbeschikking

10 januari 2019|Categorieën: Archief, Formeel recht|Tags: |

Een negatief inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting kan worden verrekend met positieve inkomens van eerdere of latere jaren. Een negatief inkomen wordt door de Belastingdienst in een verliesbeschikking vastgesteld. De verrekening van een verlies

Ga naar de bovenkant