Verbod werkgever op gebruik mobiele telefoon op werkvloer

19 mei 2022|Categorieën: Arbeidsrecht|

De minister van SZW heeft Kamervragen beantwoord over het verbod door een werkgever om mobiele telefoons op de werkvloer te gebruiken. Op basis van zijn instructierecht, dat is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, kan een werkgever het gebruik van

Stage- of arbeidsovereenkomst?

19 mei 2022|Categorieën: Arbeidsrecht|

Een arbeidsverhouding kwalificeert als arbeidsovereenkomst als is voldaan aan drie in het Burgerlijk Wetboek opgenomen criteria. De werknemer verricht persoonlijk arbeid, de werkgever betaalt loon en er is een gezagsverhouding tussen werkgever en

Werkneemster hoefde andere functie niet te accepteren

12 mei 2022|Categorieën: Arbeidsrecht|

Een gemeente is in kort geding veroordeeld om een werkneemster binnen zeven dagen na de betekening van het vonnis haar gebruikelijke werkzaamheden te laten verrichten. De gemeente heeft tegen het kort geding vonnis spoedappel ingesteld. Na rappel van

Denk aan de verplichte RI&E

28 april 2022|Categorieën: Arbeidsrecht|

De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers en verplicht de werkgever om een beleid te voeren dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. De werkgever moet het

Geen verjaring van loonvordering buitenlandse chauffeur

7 april 2022|Categorieën: Arbeidsrecht|

Op grond van het EU-recht is het verboden om verschil te maken in de behandeling van werknemers uit lidstaten van de EU voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden. Dat betekent dat het niet is toegestaan om werknemers uit andere lidstaten van de EU

Met e-mailbericht is voldaan aan aanzegverplichting

24 maart 2022|Categorieën: Arbeidsrecht|

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor meer dan zes maanden geldt voor de werkgever bij het einde van die arbeidsovereenkomst een aanzegplicht. Deze plicht houdt in dat de werkgever de werknemer uiterlijk één maand voordat

Werknemer nam per direct ontslag

2 december 2021|Categorieën: Arbeidsrecht, Archief|

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hoeft niet de mogelijkheid van tussentijdse opzegging te bevatten. Als deze mogelijkheid ontbreekt, kan de werknemer alleen eerder opzeggen wanneer sprake is van een dringende reden. Een arbeidsovereenkomst

Verrekening te weinig gewerkte uren niet toegestaan

4 november 2021|Categorieën: Arbeidsrecht, Archief|

Een werkgever hield de gewerkte uren van zijn werknemers bij met een registratiesysteem, waarop de werknemers moesten in- en uitklokken. Als een werknemer korter werkte terwijl er geen sprake was van ziekte, calamiteiten- of zorgverlof, merkte de

Bedenktermijn ontslag wederzijds goedvinden

4 november 2021|Categorieën: Arbeidsrecht, Archief|

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een werknemer het recht heeft om een schriftelijke overeenkomst ter beËindiging van de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De werknemer dient daartoe binnen veertien dagen na de datum waarop de

Werknemer gehouden aan non-concurrentiebeding

26 augustus 2021|Categorieën: Arbeidsrecht, Archief|

Een werknemer trad op 1 mei 2021 in dienst bij zijn werkgever op basis van een arbeidscontract voor onbepaalde tijd, zonder proeftijd. Het arbeidscontract omvatte onder meer een geheimhoudingsbeding, een non-concurrentiebeding en een relatiebeding.

Ontslag op staande voet ten onrechte gegevens

26 augustus 2021|Categorieën: Arbeidsrecht, Archief|

Ontslag op staande voet, dat wil zeggen zonder de geldende opzegtermijn in acht te nemen, is een uiterste middel. Daarom stelt de wet daaraan strenge eisen. Voor ontslag op staande voet is een dringende reden vereist. Dringende redenen zijn zodanige

Loon tijdens vakantie inclusief vergoeding voor overuren?

29 juli 2021|Categorieën: Arbeidsrecht|

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald, dat een werknemer gedurende zijn vakantie recht op loon behoudt. Van deze bepaling kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken. De bepaling in het Burgerlijk Wetboek is bedoeld ter uitvoering van de

Opzegverbod tijdens ziekte

25 februari 2021|Categorieën: Arbeidsrecht, Archief|

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid moet voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen vooraf toestemming bij het UWV worden gevraagd. Als het UWV geen toestemming geeft, kan de werkgever binnen twee maanden bij de kantonrechter een

Studiekostenbeding arbeidsovereenkomst

4 februari 2021|Categorieën: Arbeidsrecht, Archief|

In een procedure over de verschuldigdheid van door de werkgever betaalde studiekosten nam de kantonrechter het arrest Muller/Van Opzeeland over het terugvorderen van loonkosten van de Hoge Raad als uitgangspunt. In dit arrest is de Hoge Raad ingegaan

Ga naar de bovenkant