FlanQ Accountants en belastingadviseurs
FlanQ Accountants en belastingadviseurs
Contact

Arbeidsrecht

Verzoek vernietiging opzegging te laat

25 augustus 2022|Categorieën: Arbeidsrecht|

De kantonrechter heeft de bevoegdheid om op verzoek de opzegging van een arbeidsovereenkomst te vernietigen. Een dergelijk verzoek moet bij de kantonrechter worden ingediend binnen twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geËindigd.

Verjaring loonvordering

18 augustus 2022|Categorieën: Arbeidsrecht|

Omdat een werknemer gedwongen werd opgenomen in een kliniek voor verslavingszorg, staakte de werkgever de loonbetaling. De werkgever was van mening dat de arbeidsovereenkomst tot een einde was gekomen. De werknemer heeft bij het UWV een aanvraag voor

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

4 augustus 2022|Categorieën: Arbeidsrecht|

Op 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Met deze wet zijn Europese regels over de transparantie van arbeidsvoorwaarden omgezet in Nederlandse wetgeving. In de kern

Invoering uniform wettelijk minimumuurloon

23 juni 2022|Categorieën: Arbeidsrecht, Archief|

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wijzigt. De wijziging betreft de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon. De huidige wet kent geen wettelijk minimumuurloon, maar gaat uit

Extra verhoging minimumloon per 2023

23 juni 2022|Categorieën: Arbeidsrecht, Archief|

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het minimumloon in 2024 en 2025 met in totaal 7,5% stijgt, los van de halfjaarlijkse indexatie. Deze indexatie is het gevolg van de ontwikkeling van het gemiddelde contractloon. Mede in verband met de huidige

Re-integratie tweede spoor en einde dienstverband

9 juni 2022|Categorieën: Arbeidsrecht, Archief|

Op een werkgever en een arbeidsongeschikte werknemer rust de wettelijke plicht om de re-integratie van de werknemer in het arbeidsproces te bevorderen. Wanneer de werknemer blijvend arbeidsongeschikt is voor zijn eigen werk, ligt het op de weg van de

Terugbetaling teveel opgenomen verlof

2 juni 2022|Categorieën: Arbeidsrecht, Archief|

Na de beËindiging van het dienstverband van een werknemer stuurde de werkgever hem een eindafrekening. Die resulteerde in een terug te betalen bedrag van € 385 omdat de werknemer 25 verlofuren te veel had opgenomen. De werknemer gaf geen gehoor

Onterechte loonsanctie

25 mei 2022|Categorieën: Arbeidsrecht, Archief|

De werkgever heeft bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer de plicht om het loon door te betalen gedurende de wachttijd van 104 weken. Wanneer de werknemer aan het einde van de wachttijd nog steeds arbeidsongeschikt is, kan hij een uitkering

Stage- of arbeidsovereenkomst?

19 mei 2022|Categorieën: Arbeidsrecht, Archief|

Een arbeidsverhouding kwalificeert als arbeidsovereenkomst als is voldaan aan drie in het Burgerlijk Wetboek opgenomen criteria. De werknemer verricht persoonlijk arbeid, de werkgever betaalt loon en er is een gezagsverhouding tussen werkgever en

Werkneemster hoefde andere functie niet te accepteren

12 mei 2022|Categorieën: Arbeidsrecht|

Een gemeente is in kort geding veroordeeld om een werkneemster binnen zeven dagen na de betekening van het vonnis haar gebruikelijke werkzaamheden te laten verrichten. De gemeente heeft tegen het kort geding vonnis spoedappel ingesteld. Na rappel van

Denk aan de verplichte RI&E

28 april 2022|Categorieën: Arbeidsrecht, Archief|

De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers en verplicht de werkgever om een beleid te voeren dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. De werkgever moet het

Werknemer nam per direct ontslag

2 december 2021|Categorieën: Arbeidsrecht, Archief|

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hoeft niet de mogelijkheid van tussentijdse opzegging te bevatten. Als deze mogelijkheid ontbreekt, kan de werknemer alleen eerder opzeggen wanneer sprake is van een dringende reden. Een arbeidsovereenkomst

Bedenktermijn ontslag wederzijds goedvinden

4 november 2021|Categorieën: Arbeidsrecht, Archief|

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een werknemer het recht heeft om een schriftelijke overeenkomst ter beËindiging van de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De werknemer dient daartoe binnen veertien dagen na de datum waarop de

Werknemer gehouden aan non-concurrentiebeding

26 augustus 2021|Categorieën: Arbeidsrecht, Archief|

Een werknemer trad op 1 mei 2021 in dienst bij zijn werkgever op basis van een arbeidscontract voor onbepaalde tijd, zonder proeftijd. Het arbeidscontract omvatte onder meer een geheimhoudingsbeding, een non-concurrentiebeding en een relatiebeding.

Ontslag op staande voet ten onrechte gegevens

26 augustus 2021|Categorieën: Arbeidsrecht, Archief|

Ontslag op staande voet, dat wil zeggen zonder de geldende opzegtermijn in acht te nemen, is een uiterste middel. Daarom stelt de wet daaraan strenge eisen. Voor ontslag op staande voet is een dringende reden vereist. Dringende redenen zijn zodanige

Ga naar de bovenkant